Adatkezelési irányelvek

 1. A Szabályzat célja
  • A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a minispanyol.hu weboldal üzemeltetői (Kronauer Ádám László e.v. és Vida Emese magánszemély, a továbbiakban: „Társaság.”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.
  • A jelen Szabályzat a minispanyol.hu honlapon a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.
  • A Szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy „GDPR”), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.
  • Ellenkező tájékoztatás hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Szabályzat hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
 1. Fogalom meghatározások
  • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
  • Adatkezelő: a Társaság, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza.
  • Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy vagy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
  • Felhasználó: az a természetes személy, aki a minispanyol.hu hírlevélre feliratkozik, vagy a minispanyol.hu internetes oldalon (a továbbiakban: „honlap”) meghirdetett eseményre, rendezvényre regisztrál.
  • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
  • Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
  • Honlap(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett minispanyol.hu internetes oldal és az ehhez kapcsolódó Facebook közösségi szolgáltatás.
  • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk már nem lehetséges.
  • Adattovábbítás: a Személyes adatok harmadik személy vagy fél számára történő továbbítása.
  • Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, az internetes oldal üzemeltetéséhez vagy az internetes oldalon keresztül elérhető regisztrációhoz, szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél vagy más néven szolgáltató
  • Szabályzat: az Adatkezelő jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata.
 • A kezelt Személyes adatok köre
  • Ha a Felhasználó a honlap felületét látogatja, az Adatkezelő szolgáltató partnere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.
  • A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, cégnév, lakóhely, irányítószám, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, foglalkozás, hobbi.
 1. Az Adatkezelés jogalapja, célja,
  • Az Adatkezelésre a Felhasználó önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájáruló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általa közölt Személyes adatai, illetve a róla generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  • A tartalomszolgáltatás keretében, illetve ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.
  • Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.
  • Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:
   a) online tartalomszolgáltatás;

   1. a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
   2. egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
   3. statisztikák, elemzések készítése;
   4. közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.);
   5. egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása, eljuttatása;
   6. a Felhasználó jogainak védelme;
   7. kibővített termékgarancia érvényesítése.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

 1. Az Adatkezelés elvei, módja
  • Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Szabályzatban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően
  • A Szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja
  • Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Szabályzatban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 • Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy
 • A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.
 • Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat Adatfeldolgozón, valamint Külső szolgáltatón kívül harmadik félnek nem adja át.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. esetén – harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

 • Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 • Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatok helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította.
 • Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását és jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelők minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.
 1. Az Adatkezelések időtartama
  • A Személyes adatokat az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adatok törlését kizárta.
  • A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – le nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatainak törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlésre kerül.
  • Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.
  • Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adatok törlését, a törlést az Adatkezelő késedelem nélkül végrehajtja.
 • A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja
  • A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

A Felhasználó a Személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő székhelyének (1032 Budapest, Bécsi út 219.) címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a vida.emese@gmail.com e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozó nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

 • A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.
 • A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.

A törlés megtagadható (I) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (II) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (III) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisából a Felhasználó Személyes adatait törli.

 • A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát.
 • Adatfeldolgozás
  • Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni.
  • Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját.
 1. Külső szolgáltatók
  • Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan Külső szolgáltatót vehet igénybe, amely Külső szolgáltatóval az Adatkezelő együttműködik.

A Külső szolgáltató rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltató saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Szabályzatban rögzített célra használja fel.

 • Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók:

Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók: Facebook Inc., Google LLC.

 1. Adattovábbítás lehetősége
  • Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági végzés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
 1. Az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat módosítása
  • Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
  • A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.
 • Jogérvényesítési lehetőségek
  • Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel a Felhasználó keresheti az Adatkezelőt a vida.emese@gmail.com e-mail címen.
  • A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu)
  • A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Budapest, 2018. május 24.